Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

facebookBUTTON

Obuka po akreditovanom programu “Stanovanje uz podršku-teorijski i praktični aspekti pružanja usluge”

U skladu sa reformom socijalne zaštite koja se poslednjih godina sprovodi u Crnoj Gori, JU Zavod „Komanski most“ čiji je cilj ostvarivanje interesa osoba s intelektualnim invaliditetom i obezbjeđivanje uslova za njihovo aktivno i ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog života, prepoznao je važnost pokretanja procesa deinstitucionalizacije na nivou svoje ustanove.
Uslugu Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim invaliditetom direktor, rukovodilac i stručni tim Zavoda prepoznali su kao najbolju alternativu institucionalnom tipu zbrinjavanja ovih osoba. Ova usluga se pruža u otvorenoj sredini i podrazumijeva socijalno uključivanje i potpunu integraciju osoba sa intelektualnim invaliditetom u društvo u skladu sa načelima inkluzije i pravom na život u zajednici. Osnovne aktivnosti koje se realizuju u usluzi Stanovanje uz podršku su usmjerene na: podizanje praktičnih, kognitivnih i socijalnih kompetencija korisnika, razvoj komunikacijskih i drugih vještina potrebnih za život u zajednici, podršku u razvoju samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti, kao i podršku za zadovoljenje socijalnih, kulturno-zabavnih, sportskih i drugih potreba ove populacije.
Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda je organizacija koja je prva u Srbiji pokrenula ovu uslugu još 2004.g. Svoje višegodišnje iskustvo u realizaciji ove usluge trenerski tim API Srbije u sastavu: dr Dragomir Lukić, mr Jadranka Šujak, Duška Stojisavljević, Katarina Tadić i Tijana Jovanović, prenio je zaposlenima Zavoda “Komanski most” tokom obuke po akreditovanom programu ''Stanovanje uz podršku – teorijski i praktični aspekti pružanja usluge". Šestodnevni trening je održan u periodu od 23.-28.aprila 2018.g. u Podgorici.
Obuku je obilježila dobra komunikacija i aktivno učešće zaposlenih, koji su pokazali veliko interesovanje za praktične aspekte pružanja usluge. Pohađanje ove obuke zaposlenima će sa jedne strane obezbijediti sertifikate potrebne za rad u okviru ove usluge, a sa druge strane neophodne vještine i znanja za uspiješno pokretanje i realizaciju usluge Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori.