Reagovanje na tekst koji je objavljen u dnevnim novinama „Vijesti“ , dana 30.05.2020.godine

Upravna zgrada CopyU cilju blagovremenog i istinitog informisanja javnosti, a u dijelu gdje je rad JU Zavod „Komanski most“ predstavljen u negativnom kontekstu, javno se obraćamo instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, pitajući ih gdje i kako smo svojim postupanjem prekršili prava i slobode korisnika, ako smo se rukovodili njegovim individualnim potrebama i radili u granicama svojih mogućnosti¬¬?!
Naš uspjeh u poštovanju ljudskih prava i sloboda, prepoznali su svi, na čelu sa Evropskim komitetom za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja (CPT). Rad u ustanovi ovog tipa, jedinoj u Crnoj Gori, izuzetno je zahtjevan i težak. Veliki je broj korisnika usluge, a svi sa različitim smetnjama i potrebama. Svakom pristupamo individualno te zajedno sa njima učimo kako da komuniciramo, radimo i na najbolji način pružimo ono što im je potrebno. Svjesni smo da se uvijek može više, i tome i težimo. Ali svakako možemo reći da u skladu sa mogućnostima i resursima pružamo najbolje od sebe poštujući sva zagarantovana prava i slobode. Naša ustanova ne primjenjuje niti fiksaciju, niti izolaciju, u šta su se predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i lično uvjerili, kada su obišli korisnike zavoda. U radu sa korisnicima poseban akcenat dajemo na razgovore sa njima, bilo individualne ili grupne, kada god za to postoji mogućnost što podrazumijeva da na pravi način kanališemo njihove želje, potrebe, probleme. O ovome najbolje govori njihov odnos prema nama a koji je pun ljubavi, iskrenosti i povjerenja. Taj odnos, ne može biti instrumentalizovan, naprotiv, daje jasnu emocionalnu i moralnu notu radu sa njima, a što je za nas od velikog značaja.
Javna ustanova Zavod „Komanski most“ ispunjava sve zakonom propisane uslove u skladu sa Odlukom o organizovanju i važećim Pravilnicima.
U JU Zavod “Komanski most” zapošljeno je 86 radnika od čega 57 zaposlenih u neposrednom radu. Osvrćući se na konkretan slučaj našeg korisnika, osobe sa autizmom dodatno komplikovanim pridruženim smetnjama (ozbiljna ograničenja u socijalnom, intelektualnom i emocionalnom funkcionisanju), ističemo da je korisnik adekvatno tretiran tokom boravka u Zavodu , te da nad njim nije izvršena tortura, niti kršena ljudska prava osobe sa invaliditetom. U skladu sa važećim procedurama Zavod je primjenjujući iste, pružio svo neophodno zbrinjavanje i sigurno okruženje korisniku.
Poznavaoci struke, kao i roditelji, znaju da osobe sa autizmom mogu imati neuobičajena reagovanja na određene stimuluse, što znači da informacije koje dolaze spolja doživljavaju na drugačiji način. Takođe, često su hipersenzitivni, te ponekad ekstremno agresivno odreaguju na senzorne stimuluse iz okruženja, naročito kada su u adolescenciji. Ovaj model ponašanja prisutan je kod pomenutog korisnika. Radi se o korisniku koji je iz porodičnog okruženja, čiji su se roditelji tokom njegovog boravka kući suočavali sa istim modelom ponašanja, a isti su nas o tome upoznali na samom prijemu. U radu sa njim dali su svoj maksimum, kao što to čine i zaposleni u Zavodu, a sve u granicama svojih mogućnosti. Posmatrajući dobrobit, zdravlje i sigurnost korisnika kao zajednički interes Zavoda i njegove porodice, kao što to uvijek činimo, intenzivno smo radili na pronalaženju najboljeg rješenja te inicirali zajednički sastanak uključujući i nadležni Centar za socijalni rad a sve u cilju pronalaženja najadekvatnijeg načina za adaptaciju korisnika na novonastale životne okolnosti. U procesu adaptacije napominjemo da se Stručni tim isključivo rukovodio individualnim potrebama korisnika, što je bilo dodatno komplikovano čestim auto i hetero-agresivnim ispoljavanjima i destrukcijom. Tokom njegovog boravka, iako ne možemo govoriti da je adaptivni period okončan, evidentne su pozitivne promjene u njegovom prihvatanju prostora kojeg smo prilagodili njegovim individualnim potrebama, okruženju, kao i osoba sa kojima je u svakodnevnom kontaktu.
Odgovorno tvrdimo da je bezbjednost naših korisnika primarni zadatak svih zaposlenih, kao i razumijevanje njihovih individualnih potreba i navika, te da na sve načine, ponekad i izlazeći iz profesionalnih okvira, a rukovodeći se zaštitničkim roditeljskim porivom, težimo ka stvaranju sigurnog i toplog, porodičnog okruženja za sve. U prilog ovome govori činjenica da su tokom pandemije COVID-19, zaposleni zajedno sa direktorom bili u potpunoj izolaciji, stavljajući zdravlje i bezbjednost naših korisnika ispred svojih porodica.
Zavod njeguje punu otvorenost za sve koji pokazuju interesovanje za naš rad, tako da imamo vrlo česte posjete od NVO sektora, međunarodnih organizacija i mnogih drugih koje se bave problematikom lica sa invaliditetom. Kako tada, tako i sada naša vrata su širom otvorena, u što su se uvjerili svi subjekti, vladine i nevladine organizacije.