"Komunikacija i pregovaranje kao način za rješavanje sporova"

U toku dvodnevne obuke (02. i 03.06.2022 god.) stručni radnici ustanove, prisustvovali su akreditovanoj obuci: "Komunikacija i pregovaranje kao način za rješavanje sporova" koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.
Cilj predavača programa obuke je bio obučavanje učesnika za komunikaciju i pregovaranje kao metod rješavanja konflikata i korišćenje osnovnih pregovaračkih vještina.
Nadalje i sticanje znanja i razvijanje vještina komunikacije, koje su široko primjenljive u gotovo svim uslugama koje se pružaju u okviru socijalne i dječije zaštitite;
Učesnici su aktivno učestvovali i u simulaciji koja se odnosila na poziciono pregovaranje i ovladavanje pregovaračkim taktikama nadmetanja.