Posjeta JU Centaru za socijalni rad Bijelo Polje, koji realizuje uslugu “Stanovanje uz podršku”

U okviru aktivnosti koje se realizuju kroz projekat “Institucionalna transformacija JU Zavod Komanski most – Razvoj usluge stanovanja uz podršku”, ko-finansiranog od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u okviru grant šeme: “Podrška pružanju socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori”, imali smo priliku da posjetimo JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje koji realizuje uslugu “Stanovanje uz podršku”, za mlade koji su bili korisnici Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj. Realizacijom ove usluge omogućiće se lakša integracija korisnika u zajednici. Posjeti su zajedno sa direktoricom i stručnim radnicima prisustvovali i korisnici uključeni u projekat uz poštovanje svih mjera IJZ. Cilj posjete je bliže upoznavanje korisnika sa načinom funkcionisanja same usluge, kao i razmjena iskustava, ideja, sadržaja i izazova između stručnih radnika, što je od ključnog značaja za realizaciju daljih aktivnosti u okviru projekta.